E-Document PCRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เข้าสู่ระบบ

เมื่อวานนี้
1,245
เดือนนี้
17,357
เดือนที่แล้ว
14,875
ปีนี้
84,354
ปีที่แล้ว
194,212
ทั้งหมด
278,566
ประกาศ/คำสั่ง สาธารณะ
รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชา ในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีมติให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้นเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นั้น เพื่อให้การบริหารงานในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และข้อ ๖ (๑) และ (๖) ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชา ในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชา ในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ๒. อาจารย์เครือวัลย์ คำฟู หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๔. อาจารย์ ดร.กนิษฐ ศรีปานแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๕. อาจารย์ลออ สิงหโชติสุขแพทย์ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๖. อาจารย์วัชระ เกี๋ยนต๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2566 16:25 น.
ประกาศมาตรการการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๑๙๘๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากร จึงขอแจ้งเวียนประกาศมาตรการการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยฯ ตามเอกสารแนบนี้
เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2566 16:46 น.
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2565 10:56 น.
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2565 10:56 น.
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2565 10:56 น.
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2565 10:56 น.
สงวนลิขสิทธิ์ 2024 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ